មើលរូបភាពស៊ិចស៊ីរបស​ កញ្ញា សេង សូណាតិចមើល៎

រូបថតប៉ុន្នានសន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតស៊ិចស៊ីរបស់តារាស៊ិចស៊ី សេង សូណា។

សូមមើលបន្តិចមើលថាតើស៊ិចស៊ីដល់កម្រិតណាាដែរ!!!!

ចូលរួមយោបល់ទាំងអស់គ្នា

31-8-2016-12

យ៉ាងម៉េចដែរ!!!!!!!!

31-8-2016-21

31-8-2016-31 31-8-2016-41 31-8-20163 10291164_1599493663664806_2283023877397743346_n 10530724_1429530050661169_2839864106900080738_n 11058505_1558196201127886_5136669309126279468_n 11873731_1617286631885509_5266833577634876226_n

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!