គ្រាន់តែ Share Facebook ក៏បានលុយដែរ?

ជាមួយបណ្តាញថ្មីនេះ យុវវ័យកម្ពុជា និងអ្នកដែលពូកែខាងការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមអាចរកប្រាក់ចំណូលបានមួយផ្នែក ហើយរាល់ការចែកចាយព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ ពួកគេក៏បានជួយឲ្យម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ឲ្យទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងៗ ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្តាច់មុខ និងត្រឹមត្រូវបំផុត តាមរយៈ បណ្តាញ  Sharepong

mockdesign_khmer_email_fb

តាមរយៈគេហទំព័រ  Sharepong សមាជិករបស់យើងនឹងបានទទួលរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ បូកជាមួយចំនួនពិន្ទុ រាប់បញ្ចូលទាំងអស់ពីការចែករំលែកនូវអត្ថបទ ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយម៉ាកតាមអនឡាញនេះ។ ព័ត៌មានដែលសុក្រិតត្រឹមត្រូវ ដែលចេញពីបណ្តាញ  Sharepong នឹងផ្តល់ឲ្យសមាជិកទាំងអស់ នូវឱកាសរកប្រាក់ចំណូលឡើងរហូតដល់ ៥០ដុល្លារ ក្នុង១សប្តាហ៍ រួមជាមួយរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។ អ្នកចែករំលែក (Sharers) អាចរកប្រាក់បានពីបណ្តាញនេះ គឺនៅពេលមានមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ បានចុចលើតំណភ្ជាប់ (Links) ហើយក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ម៉ាក ដែលយើងអាចឃើញការរីកចម្រើននេះ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រតាមអនឡាញរបស់យើងនឹងភ្នែកតែម្តង។

ចូលជាសមាជិកសូមចុចគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Sharepong

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!