បើអ្នកមិនមែនអ្នកជំនាញ សូមកុំ Update idevice ទៅ ios 10 អោយសោះ!

កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុម Apple បានបញ្ចេញ iso 10 សម្រាប់អោយប្រើប្រាស់របស់ធ្វើការ Update ទៅ Version ថ្មី។ ប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំបានជួបនូវបញ្ហាមិនអាចបើកទូរស័ព្ទបាន បន្ទាប់ពីធ្វើការ Update ដោយទូរស័ព្ទ និង idevice មួយចំនួនចេញសញ្ញាអោយពួកគេភ្ជាប់ទៅ Itune នេះបើតាម Business Insider បានរៀបរាប់។

អាស្រ័យដូចនេះសូមអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើការ Update ឬរង់ចាំបន្តិចទៀតរហូតដល់ Apple ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានសិន ចាំ Update។

ខាងក្រោមគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Post លើបណ្តាញសង្គម។

apple

ប្រភព៖ Business Insider

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!