អ្នកជំនាញទាយបាល់ទាត់អង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍ទី ៦ រដូវកាល ២០១៦-២០១៧

សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី ៦ នៃរដូវកាលបាល់ទាត់អង់គ្លេស ។ ចង់ដឹងថាតើអ្នកជំនាញនៅអង់គ្លេសគេទាយថាក្រុមណាខ្លះអាចយកឈ្នះនៅសប្តាហ៍នេះបាន។ កាលពីសប្តាហ៍ទី ៣អ្នកជំនាញបាល់ទាត់បានទាយត្រូវប្រហែលជា ៧០% ដែរ ការទស្សទាយនៅសប្តាហ៍ទី ៣ ។ ដូចនេះយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាសប្តាហ៍ទី ៦នេះគាត់ទាយត្រូវប៉ុណ្ណា។

Saturday’s Games Prediction
Manchester Utd Vs Leicester City 1-1
AFC Bournemouth Vs Everton 2-2
Liverpool Vs Hull City 2-0
Middlebrough Vs Tottenham Hotspur 1-2
Stoke City Vs West Bromwich Albion 1-2
Sunderland Vs Crystal Palace 2-1
Swansea City Vs Manchester City 0-2
Arsenal Vs Chelsea 3-3
Sunday’s Games
West Ham United Vs Southampton 2-1
Monday’s Games
Burnley Vs Watford 1-1

ប្រភពៈ ESPNFC

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!