គាត់ថតជាប់ខ្មោចនៅផ្ទះបាយរបស់គាត់!!!!!!!!!!!!

Elaine Hamer គ្រាន់តែចង់ថតផ្កាយមួយចំនួនដែលកំពុងបំភ្លឺឡើងលើមេឃពេលយប់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់នាងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងថតនោះគឺលើសពីផ្កាយទៀត!!!!!!
ពេលនោះនាងកំពុងតាមថតផ្កាយនៅលើមេឃ រេចុះរេឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាង បន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្តើមដើរតាមផ្កាយ នៅជុំវិញផ្ទះបាយរបស់នាង បន្ទាប់មកនាងថតបានអ្វីដែលនាងមិនអាចបរិយាយបាន។

នាងបានចាប់យកឧប្បត្តិហេតុទាំងមូលនៅក្នុងវីដេអូគួរអោយរន្ធត់នេះ។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយដែលពួកគេបានជួបប្រទះបាតុភូតចម្លែកនេះ នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ សមាជិកគ្រួសារបាននិយាយថាពួកគេមើលឃើញក្មេងប្រុសនិងស្រមោលមនុស្សពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់ចុះឡើងៗ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!