ទស្សនាវដ្តី កាំភ្លើង (Rifle Shooter) March 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងវែងឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងវែង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយក។

តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Rifle Shooter March 2017

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!