វិធីចម្អិនពស់តាមបែបស្រុកស្រែរបស់ស្រីស្អាត

តើលោកអ្នកចង់បរិភោគសត្វពស់ដែលធ្វើការចម្អិនតាមបែបស្រុកស្រែដែលឬទេ?

ខាងក្រោមនេះគឺវិដេអូដែលបង្ហាញអំពីការចម្អិនពស់តាមបែបស្រុកស្រែដោយនារីស្រស់ស្អាតមួយរូបជនជាតិ ដែលបង្ហោះដោយ Youtube Channel: Country Food Culture។ ការចម្អិនរបស់គាត់មើលទៅមានលក្ខណៈធម្មតា ដោយគ្រឿងគ្រៅទាំងអស់យើងអាចធ្វើការស្វែងរកបាននៅតាមទីជនបទរបស់យើង។

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម ធានាថាមើលហើយស្រក់ទឹកមាត់។

ប្រភព៖ Country Food Culture

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!