ព័ត៌មានអំពីស្រ្តីអាយុ ៧៤ឆ្នាំដែលប្តីគាត់ចាប់ជាតិជាគោល្បីដល់អន្តរជាតិ!!!!!!!

កន្លងនេះមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីស្ត្រីចំណាស់អាយុ ៧៤ឆ្នាំបានចាត់ទុកកូនគោអាយុ ៥ខែមួយក្បាល គឺប្តីរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់រួចមកចាប់ជាតិជាសត្វគោដើម្បីបានមករស់នៅជាមួយគាត់។

គាត់បានរៀបរាប់មនុស្សក្នុងភូមិថា កូនគោមួយនេះមានអត្តចរិត្តដូចជាប្តីរបស់គាត់នាពេលនៅរស់អញ្ចឹង ហើយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលមួយរយនាក់ដែរក្នុងថ្ងៃទៅ ទស្សនាគោដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ ដោយកូនគោនោះឡើងចុះផ្ទះ ដូចផ្ទះរបស់ខ្លួន។

ឥឡូវនេះព័ត៌មានត្រូវបានល្បីដល់គេហទំព័រព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនយកទៅចុះផ្សាយ ជាពិសេសត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយ គឺ Reuters និង Koreaboo។ សារព័ត៌មានទាំងនោះសុទ្ធតែបានធ្វើការរាយរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយ៉ាងជាក់លាក់ ដូចមានក្នុងរូបភ្ជាប់ សូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នា។

 

អត្ថបទរបស់គេហទំព័័រ Koreaboo

 

អត្ថបទរបស់ Reuters
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!