ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ!

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសូមប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូបសម្រាប់បម្រើការងារ ពេញម៉ោងនៅលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖
– Web Developer / Programmer (០៣តំណែង)
– IT Security Analyst/ Specialist (០២តំណែង)
– System Administrators (០២តំណែង)
– IT Support Officer (០២តំណែង)
– Cable Cabling (០១តំណែង)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!