រឿងខ្មោចស្រីល្បីៗ នៅលើពិភពលោកទាំង ១០ (ភាគ ៨)

3. Slag Pile Annie

អានីគឺជានារីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងម៉ាស៊ីនស្លរដែកនៅក្នុងឆ្នាំ 1900 នៅរដ្ឋ Pennsylvania ។ ថ្ងៃមួយពេលកំពុងធ្វើការងាររបស់នាង​ នាងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដែក បានធ្វើអោយមានស្លាប់ភ្លាមៗ។ ក្នុងពេលរាត្រីកម្មករឯទៀតបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ធ្វើការ តាមបណ្ដោយពួកគេ។ ពួកគេបានព្រមាននាងឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលកំពុងធ្វើការដែលនាងបានឆ្លើយតបថា«ខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ម្តងទៀតទេ ព្រោះខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ»។ បន្ទាប់មកនាងបាត់ខ្លួនក៏រលាយបាត់រូបទៅ​។ វាត្រូវបានគេនិយាយថាព្រលឹងរបស់នាងនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនដែកថែបរហូតដល់ថ្ងៃនេះ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!