រូបថត ១០ សន្លឹកដែលមានឥទ្ធិពលលើពិភពលោក

ទាំងនេះគឺជាកំពូលរូបថតទាំងដប់ ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោក ហើយនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ មិនមានរូបមន្ត ឬបច្ចេកទេសណាមួយធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើរូបភាពនេះទេ។ នេះបើយោងតាមអ្នកកែសម្រួលទស្សនាវដ្តី Time ; “រូបភាពមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងពីព្រោះពួកវាជាប្រភេទទីមួយ ហើយខ្លះទៀតពីព្រោះវាបានធ្វើឱ្យយើងកែប្រែការគិតរបស់យើង។ ហើយខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ ពីព្រោះពួកគេបានផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅដោយផ្ទាល់មកលើយើង។ ទាំងអស់នេះជាផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់មនុស្សជាតិ “។

សូមមើលរូបខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

The Terror Of War, Nick Ut, 1972

Starving Child And Vulture, Kevin Carter, 1993

Lunch Atop A Skyscraper, 1932

Alan Kurdi, Nilüfer Demir, 2015

A Man On The Moon, Neil Armstrong, Nasa, 1969

Jewish Boy Surrenders In Warsaw, 1943

Migrant Mother, Dorothea Lange, 1936

The Hindenburg Disaster, Sam Shere, 1937

Cindy Sherman Untitled Film Still, 1978

Untitled (Cowboy), Richard Prince, 1989

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!