សត្វចំលែក ២២ប្រភេទ ដែលប្រហែលជាមិនដឹងថាមាននៅលើផែនដីយើងនេះ

ភាគច្រើននៃពួកយើងមិនយល់ ពីប្រភេទសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីសព្វថ្ងៃនេះទេ ហើយខ្លះទៀតភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលពួកគេរកឃើញសត្វដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ – ក្នុងចំនោមសត្វចំនួន 1.367.555 យើងមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភេទសត្វដែលមិនមែនសត្វល្អិតនេះដែលរស់នៅលើផែនដីសព្វថ្ងៃនេះ តើអ្នករំពឹងថានឹងស្គាល់គ្រប់ប្រភេទសត្វតែមួយឬទេ?
អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រខ្លួនឯងបានរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មី ៗ ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទទួលស្គាល់ថាវិទ្យាសាស្ដ្រសម័យបច្ចុប្បន្នមិនសូវស្គាល់សត្វដែលមាន។ ដូចនេះសូមពិនិត្យសត្វទាំង ២២ ប្រភេទខាងក្រោម ដែលយើងជឿជាក់ថាអ្នកមិនដែលជួបពីមុនមក។

Pink Fairy Armadillo

Aye-ayeImage credits: animalsadda.com

The Maned Wolf

Tufted Deer

Image credits: zoochat.com

Dumbo Octopus

Image credits: interactiveoceans.washington.edu

Patagonian Mara


Image credits: zoochat.com

Naked Mole Rat


Image credits: extremelongevity.net

Irrawaddy Dolphin


Image credits: wwf.org | imgur

The Gerenuk

Image credits: Michael Despines | imgur

Dugong

Image credits: webecoist

The Babirusa


Image credits: oregonzoo.org

Lamprey


Image credits: forum.lowyat.net

The Fossa


Image credits: en.academic.ru | imgur

Star-Nosed Mole

Image credits: synapsebristol.blogspot.com

Sunda Colugo

Image credits: identi.info

Zebra Duiker

Image credits: imgur

Yeti Crab

Image credits: oceanleadership.org

Superb Bird of Paradise

Image credits: BBC Planet Earth | National Geographic

Blob Fish

Image credits: coloribus.com | monsterfishworld.com

Cantor’s Giant Soft Shelled Turtle

Image credits: wwf.panda.org

Gobi Jerboa

Image credits: tgran | wildofanimals.blogspot.com

Japanese Spider Crab

Image credits: telegraph.co.uk

ប្រភព៖ Boredpanda

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!