នាយកប្រតិបត្តិផ្តល់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិក 2000 ដុល្លារ លំហែកាយដើម្បីអោយមានផលិតភាពការងារ

បុគ្គលិករីករាយគឺជាអ្នកដែលមានផលិតភាពច្រើនបំផុត!

ពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើយើងផ្តល់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិកបានល្អ ពួកគេនឹងមានផលិតភាព។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងសុភមង្គលរបស់បុគ្គលិកនិងផលិតភាពរបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការ។ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបានសាកល្បងអំពីការងារនេះ ហើយក៏បានឃើញអំពីប្រសិទ្ធិភាពរបស់វាផងដេរ។

លោក Mark Douglas នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន SteelHouse ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា លោកបានផ្តល់ពេលវិស្សមកាលដល់និយោជិកម្នាក់ៗ ជាមួយប្រាក់រង្វាន់ ចំនួន 2000 ដុល្លារហើយវាអាស្រ័យលើពួកគេប្រសិនបើពួកគេប្រើវា ឬមិនប្រើវា។

លោក Mark ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាបុគ្គលិកដែលសប្បាយរីករាយគឺជាបុគ្គលិកដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងមានផលិតភាព។ លោកបានប្រាប់គេហទំព័រ Business Insider ថា “វាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអ្នកមានវិស្សមកាលរីករាយដូចក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែរ” ។

តើវាដំណើរការដែរឬទេ? ជាការប្រសើរណាស់, វាធ្វើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ Mark ! ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានបុគ្គលិកតែ 3 នាក់ក្នុងចំណោម 250 នាក់បានចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយសារមូលហេតុការងារ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!