ឪពុកម្តាយត្រូវបានគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីថ្នាំញៀនដែលស្រដៀងទៅនឹង ‘Flakka’ ដែលត្រូវបានលក់ជាស្ករសម្រាប់កុមារដែ

ប្រទេសហ្វីលីពីន៖ ឥទ្ធិពលនៃថ្នាំ PCC និង Flakka គឺស្ទើរតែដូចគ្នាហើយពួកគេអាចស្លាប់។

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពត៌មានអំពីគ្រឿងញៀន “Flakka” ត្រូវបានក្លែងបន្លំដូចជាស្ករគ្រាប់និងលក់នៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើន។ វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថា ថ្នាំញៀនបាននិយាយថាបានរាលដាលដល់ផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោកហើយ ហើយផលប៉ះពាល់របស់វាត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន។

Flakka ឬ ‘ថ្នាំ zombie’ គឺជាភ្នាក់ងាររំញោចមួយដែលមានសារជាតិគីមីស្រដៀងគ្នាទៅនឹងថ្នាំ Amphetamine ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអំបិលសម្រាប់ងូតទឹក។ ខណៈពេលដែលគ្រឿងញៀនប្រភេទនេះ ត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅដើមដំបូងជាជម្រើសស្របច្បាប់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺ។

ឪពុកម្តាយត្រូវបានគេព្រមានថាគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថាភីភីស៊ី (PCC) កំពុងត្រូវបានក្លែងបន្លំនិងលក់តាមដងផ្លូវដូចជាស្ករគ្រាប់។ យោងទៅតាមអាជ្ញាធរ ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងស្ករគ្រាប់ធម្មតា និងស្ករគ្រាប់ថ្នាំញៀននេះ គឺថាស្ករគ្រាប់ប្រភេទថ្នាំញៀននេះគឺមានភាពស្អិត និងវេចខ្ចប់ដោយឡែកៗ ពីគ្នា។

ថ្នាំនេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សពេញវ័យហើយអាចធ្វើឱ្យស្លាប់ដល់កុមារ។

What is the PPC drug?

Prothrombin complex concentrate. Prothrombin complex concentrate (PCC), also known as factor IX complex, is a medication made up of blood clotting factors II, IX, and X. Some versions also contain factor VII. It is used to treat and prevent bleeding in hemophilia B if pure factor IX is not available.

What is Flakka made of?

Flakka or alpha-pyrrolidinopentiophenone (alpha-PDP) is a drug mostly manufactured in China for roughly $5 per dose. The drug is sold in white or pink crystal chunks, which are “foul-smelling”, according to the US National Institute on Drug Abuse. It is sometimes called “gravel” because it resembles the small stones in the bottom of fish tanks

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!