ជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានធ្វើអោយអស់សង្ឃឹមពីមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបំផុត

ជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានធ្វើអោយអស់សង្ឃឹមពីមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបំផុត និងត្រូវបានធ្វើអោយរីករាយពីមនុស្សដែលមិនរំពឹងថានឹងមិនទទួលបាន។ អ្នកខ្លះធ្វើឱ្យយើងស្រក់ភ្នែក ចំពោះអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើ ខណៈដែលអ្នកមិនខ្វល់នឹងកំហុសរបស់យើង ហើយគ្រាន់តែចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកខ្លះចាកចេញពីយើងនៅពេលយើងត្រូវការពួកគេខ្លាំងបំផុត ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតនៅជាមួយយើងសូម្បីតែយើងឲ្យពួកគេចាកចេញក៏ដោយ។ ពិភពលោកគឺជាភាពចំរុះនៃមនុស្ស។ អ្វីដែលយើងត្រូវការដឹង គឺថាតើដៃណាគួរចាប់ ដៃណាគួរតែកាន់! ទាំងនេះហើយគឺជាមេរៀននៃជីវិត។

We are often let down by the most trusted people and loved by the most unexpected ones. some make us cry for things that we haven’t done, while others ignore our faults and just see our smile. Some leave us when we need them the most, while some stay with us even when ask them to leave. The world is a mixture of people. we just need to know which hand to shake and which hand to hold! After all, that’s life, learning to hold on and learning to let go.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!