រូបភាព ១០ សន្លឹក បង្ហាញថាអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្វីខុសគ្នា

មនុស្សជាច្រើនជឿថាពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមនុស្សកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះអាចជួយអ្នកបាន។ តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះ? ពិតណាស់អតីតកាល – បច្ចុប្បន្នគឺស្ទើរតែគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេ…….
រូបភាពនិមួយៗគឺជារូបភាពននៃការប្រៀបធៀបនិងការបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយចំនួននៃអតីតកាល និងពេលបច្ចុប្បន្ន។ ចូលអ្នកពិនិត្យមើលហើយវាយតម្លៃអំពីភាពខុសគ្នា។

តើវាមានភាពខុសគ្នាឬទេ?

១) វត្ថុទាំងនេះមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងដើម្បីការធុញរបស់ខ្លួន

២) ឆ្មាពី ៣០០០ ឆ្នាំមុន និងឆ្មានាពេលបច្ចុប្បន្ន

៣) និយាយជារួមមនុស្សមិនមានអ្វីប្រែប្រួលកាលពី ៦០០០ ឆ្នាំប្រើសញ្ញាដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាឥឡូវក៏អញ្ចឹង

៤)ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំ តែទឹកមុខមិនផ្លាស់ប្តូរ

៥) កាលពីមុនសំណាញ់ធម្មតា ឥឡូវឡើងថ្លៃដោយសារជួយបរិស្ថាន

៦) ម៉ូតនេះគឺធ្លាប់ពាក់ដោយ Jams Bond

៧) ម៉ូតសំលៀកបំពាក់ប្រែប្រួលតែរាងអ្នកបង្ហាញម៉ូតអត់ប្រែប្រួលទេ

៨) ញញឹមផ្កាត្រកួនគឺស្ទាយរបស់បុព្វបុរសយើង

៩) សូម្បីតែ Selfie ក៏មិនមែនទើបតែមានពេលនេះដែរ

១០) បើអ្នកគិតថាបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរអ្នកសូមគិតម្តងទៀត

រូបបន្ថែម៖ សូម្បីតែការតុបតែងតាមបែបរាជវង្សក៏មិនមានអ្វីខុសគ្នាដែរ

ប្រភព៖

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!