រូបភាព ៦ សន្លឹកនេះនឹងធ្វើអោយខួរក្បាលរបស់អ្នកគាំងនៅពេលអ្នកព្យាយាមស្វែងរកភាពខុសគ្នា

តើអ្នកយកចិត្ដទុកដាក់យ៉ាងដូចម្ដេច? តើអ្នកកត់សម្គាល់ព័ត៌មានល្អប៉ុណ្ណា? តើការគ្រាន់តែក្រឡេកមើលតែម្តងវាគ្រប់គ្រានសម្រាប់អ្នកក្នុងការកត់សម្គាល់អ្វីមួយឬទេ? សូមក្រឡេកមើលរូបភាពនេះ នៅលើរូបនិមួយៗ ក្នុងចំណោមរូបភាពទាំងអស់ ពួកគេមានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចរកឃើញនៅព​េលដែលអ្នកមើលតែមួយភ្លែតដំបូង។ ហើយរូបភាពដែលពិបាកបំផុតរូបភាពចុងបញ្ចប់អត្ថបទនេះ – ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមានការអត់ធ្នត់និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត។

សូមមើលរូបភាពទាំង ៦ ខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកភាពខុសគ្នា៖

6) រូបរកខ្លាឃ្មុំផេនដានៅក្នុងរូបភាពនេះ

5) ចូលរករូបភាពក្មេងប្រុស

4) សូមរកសត្វជ្រូក

3) សូមរកសត្វពស់

2) សូមរកអក្សភ្លេងដែលខុសគេ

1) សូមរកគូស្នេហ៍ដែលខុសគ្នា

ប្រភព៖ Brightside.me

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!