ការពិត៖ នារីពូកែស្រង់ក្លិនជាងបុរស

ការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាស្ត្រីមានពូកែស្រង់ក្លិនល្អជាងបុរស។ ការសិក្សានេះបានធ្វើការពិសោធន៍ឱ្យ បុរសនិងស្ត្រីស្រង់ក្លិនផ្សេងៗគ្នាហើយបានសុំឱ្យពួកគេសម្គាល់វា។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាស្ត្រីអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក្លិនប្រសើរជាងបុរស។

អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីនៃការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញក្លិនរបស់ benzaldehyde ដែលមានក្លិនអាល់ម៉ុង – ជាក្លិនដែលមានកំហាប់ទាបជាងនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកចូលរួមជាបុរសមិនអាចលើកកំពស់សមត្ថភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្លិន មិនថាវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយ។

ការធ្វើតេស្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំពោះក្មេងស្រី និងកុមារា មិនបាន រកមិនឃើញភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងបុរសនិងស្ត្រីទេ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ័រម៉ូនស្ត្រីដើរតួនាទីក្នុងការរកឃើញដោយបង្កើនភាពរសើបដល់ក្លិនដោយផ្អែកលើបរិមាណនៃការប៉ះពាល់ដល់វា។

ប្រភព៖ Funfactz

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!