ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Tackle & Guns – January 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖ Tackle & Guns – January 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Shooting Times – February 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Shooting Times – February 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តី កាំភ្លើង (Rifle Shooter) March 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងវែងឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងវែង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយក។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Rifle Shooter March 2017

Read more
error: Content is protected !!