រូបភាពអត្ថន័យជ្រៅ ៣០ រូប គូរដោយវិចិត្រករបារាំង ដែលមើលហើយគួរពិចារណា

វិចិត្រករតាមដងផ្លូវ Dran កើតនៅក្រុង Toulouse ក្នុងឆ្នាំ 1979 ត្រូវបានគេហៅថា The French Banksy។ វិចិត្រករទាំងពីររូបនេះមានទស្សនៈរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសង្គម និងតួអង្គអំណាចហើយមិនភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញពីជំនឿរបស់ពួកគេជាសាធារណៈទេ។ វិចិត្រកររូបនេះបាននិយាយថា “ឪពុករបស់ខ្ញុំចង់ឱ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ក្នុងការសាងសង់ ប៉ុន្តែដោយសារតែដៃរបស់ខ្ញុំតូចពេក ក្នុងការកាន់ញញួរ។ ខ្ញុំក៏បូជាជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅនឹងសិល្បៈ ។ Dran ជាចម្បងបង្កើតគំនូរវិចិត្រ

Read more
error: Content is protected !!